Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN 9PLAY
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-211126-0001
Ngày nộp: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 11/01/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong