Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220118-0031
Ngày nộp: 18/01/2022
Ngày hẹn trả: 28/01/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả