Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT MINH GIANG J&T
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-220608-0085
Ngày nộp: 08/06/2022
Ngày hẹn trả: 13/07/2022
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả