Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-220622-1496
Ngày nộp: 22/06/2022
Ngày hẹn trả: 05/07/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả