Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230106-4539
Ngày nộp: 06/01/2023
Ngày hẹn trả: 19/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả