Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230113-4617
Ngày nộp: 12/01/2023
Ngày hẹn trả: 26/01/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả