Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230601-6335
Ngày nộp: 01/06/2023
Ngày hẹn trả: 14/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả