Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan thực hiện Vụ Bưu chính
Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT.
- Qua đường bưu chính.
- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của Bộ.
Địa điểm nộp/gửi hồ sơ: Vụ Bưu chính – Bộ TTTT, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp được chỉ định gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Bộ TTTT.
- Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp được chỉ định sẽ được cấp “Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy”.
- Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Bộ TTTT có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được chấp thuận, Bộ TTTT cấp “Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy” cho doanh nghiệp.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Công văn về việc công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích.
- Bản công bố hợp quy.
- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc.

Yêu cầu - điều kiện
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày:
- Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi quy chuẩn;
- Doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung đã công bố trước đó.

Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

Kết quả thực hiện Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 01. Bản công bố hợp quy  -  Tải file
 - Mẫu số 02. Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Vụ Bưu chính
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du
Điện thoại: 02435563458
Email:
Website: