Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp, phân bổ số hiệu mạng
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Trung tâm Internet Việt Nam
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC);

- Qua hệ thống Bưu chính tới địa chỉ Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

- Thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn.”

Liên hệ hướng dẫn:Trung tâm Internet Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.35564944 (máy lẻ 105)

Website: http://www.vnnic.vn

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp, phân bổ số hiệu mạng gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC);
- Bước 2: VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo để tổ chức bổ sung hoặc cung cấp thêm thông tin.
- Bước 3: VNNIC ra Quyết định cấp, phân bổ số hiệu mạng (ASN) cho tổ chức thông qua quyết định hành chính.
- Bước 4: VNNIC gửi Quyết định, thông báo cho tổ chức đăng ký.
Thời hạn trả lời kết quả hoặc cấp Quyết định cấp, phân bổ số hiệu mạng cho tổ chức chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp, phân bổ, VNNIC có thông báo qua đường thư điện tử cho tổ chức và nêu rõ lý do.
* Ghi chú:
Để giảm thủ tục hành chính, tổ chức được quyền nộp đồng thời hồ sơ đăng ký cấp, phân bổ địa chỉ IP và ASN. Hồ sơ sẽ được xét lần lượt theo quy định (Hoàn tất thủ tục đăng ký địa chỉ IP sẽ bắt đầu xử lý tiếp hồ sơ đăng ký cấp, phân bổ ASN).

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí Không có
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- “Bản khai đăng ký số hiệu mạng" theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (tham khảo mẫu tại website https://vnnic.vn);

- Trong trường hợp cấp số hiệu mạng do thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng số hiệu mạng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.


Kết quả thực hiện Quyết định cấp, phát số hiệu mạng
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai đăng ký số hiệu mạng  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02435564944
Email: vanthuvnnic@mic.gov.vn
Website: http://www.vnnic.vn