Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp, phân bổ số hiệu mạng
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Trung tâm Internet Việt Nam
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn/ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/;

- Trường hợp không có khả năng nộp trực tuyến, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Internet Việt Nam, địa chỉ: Tòa nhà VNTA đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình tự thực hiện

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp, phân bổ địa chỉ IP từ Trung tâm Internet Việt Nam có nhu cầu cấp, phân bổ số hiệu mạng hoặc thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng số hiệu mạng thì chuẩn bị hồ sơ cấp, phân bổ số hiệu mạng theo quy định và nộp đến Trung tâm Internet Việt Nam;

2. Trung tâm Internet Việt Nam tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

3. Trả kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm cấp, phân bổ số hiệu mạng cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 11a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

Trường hợp từ chối cấp, Trung tâm Internet Việt Nam phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí
Lệ Phí Không có
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

a) Bản khai đăng ký số hiệu mạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ khác chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng số hiệu mạng (đối với trường hợp thay đổi tên chủ thể).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

- Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.


Kết quả thực hiện Quyết định cấp, phân bổ số hiệu mạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11a ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai đăng ký số hiệu mạng  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02435564944
Email: vanthuvnnic@mic.gov.vn
Website: http://www.vnnic.vn