Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp, phân bổ địa chỉ IP (v4, v6)
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Trung tâm Internet Việt Nam
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam;

- Qua hệ thống Bưu chính tới địa chỉ Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn

Liên hệ hướng dẫn:Trung tâm Internet Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.35564944 (máy lẻ 105)

Website: http://www.vnnic.vn

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp, phân bổ địa chỉ IP gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC);

- Bước 2: VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo để tổ chức bổ sung hoặc cung cấp thêm thông tin.

- Bước 3: VNNIC gửi thông báo phí, lệ phí cho tổ chức đăng ký.

- Bước 4: Tổ chức thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định.

- Bước 5: VNNIC triển khai gửi yêu cầu đăng ký lên APNIC (Tổ chức quản lý tài nguyên số khu vực Châu Á – Thái Bình Dương).

- Bước 6: Sau khi nhận kết quả từ APNIC, VNNIC ra Quyết định cấp phát địa chỉ IP cho tổ chức thông qua quyết định hành chính. Tổ chức được cấp IP trở thành thành viên địa chỉ của VNNIC.

- Bước 7: VNNIC gửi Quyết định cho thành viên địa chỉ.

Thời hạn trả lời kết quả hoặc Quyết định cấp, phân bổ địa chỉ IP cho tổ chức chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, phân bổ, Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định và hoàn tất thủ tục đóng phí, lệ phí đăng ký địa chỉ IP.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí
Lệ Phí Áp dụng theo Biểu mức lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng địa chỉ Internet ban hành kèm theo Thông tư số 208/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- “Bản khai đăng ký địa chỉ IP" theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (tham khảo mẫu tại website https://vnnic.vn);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Quyết định thành lập hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc Mã số doanh nghiệp;
- Trong trường hợp cấp, phân bổ địa chỉ IP do thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng địa chỉ IP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Ghi chú:
Địa chỉ IPv4 và IPv6 có thể đăng ký trong cùng 01 Bản khai đăng ký địa chỉ Internet (để giảm số lượng hồ sơ trong thủ tục hành chính; đồng thời, thúc đẩy đăng ký sử dụng địa chỉ IPv6).

Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý
Luật Công nghệ Thông tin ngày 29/6/2006
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Thông tư số 208/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Kết quả thực hiện Quyết định cấp phát / phân bổ địa chỉ IP
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai đăng ký địa chỉ IP  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02435564944
Email: vanthuvnnic@mic.gov.vn
Website: http://www.vnnic.vn