Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Cơ quan quản lý nhà nước
- Qua hệ thống bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp viễn thông được xác định là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp phải xây dựng, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Cục Viễn thông 01 bộ hồ sơ đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu.
- Cục Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu của doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu có dấu và chữ ký của người đại diện theo quy định pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Thỏa thuận kết nối mẫu;
c) Tài liệu kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến các nội dung trong Thỏa thuận kết nối mẫu (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính

Yêu cầu - điều kiện Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ các phương tiện thiết yếu xây dựng Bản thỏa thuận kết nối mẫu đảm bảo các nguyên tắc thực hiện kết nối.
Căn cứ pháp lý
Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông

Kết quả thực hiện Không có
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn