Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đăng ký giá cước viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Viễn thông nhận thẩm tra.
- Hết thời hạn quy định, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký giá cước.
- Trường hợp Cục Viễn thông chấp thuận đăng ký giá cước, doanh nghiệp ban hành giá cước và gửi quyết định ban hành giá cước về Cục.
- Trường hợp Cục Viễn thông không chấp thuận đăng ký giá cước, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại với Cục VT.
Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là trước thời hạn doanh nghiệp dự kiến ban hành 10 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Công văn do Thủ trưởng doanh nghiệp ký, đóng dấu, trong đó mô tả rõ nội dung dịch vụ, tên gọi dịch vụ, thời gian dự kiến bắt đầu áp dụng mức giá cước v.v…;
- Căn cứ, phương pháp và thuyết minh tính toán giá thành dịch vụ; phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ cụ thể;
- Đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cước dịch vụ tới thị trường dịch vụ tương ứng hoặc tới các dịch vụ liên quan khác;
- Dự thảo quyết định ban hành giá cước dịch vụ của doanh nghiệp.  
2. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký giá cước viễn thông
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn