Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đăng ký khuyến mại viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thông qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Viễn Thông nhận thẩm tra.
- Hết thời hạn quy định, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin Truyền thông sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chương trình khuyến mại.
- Trường hợp Cục Viễn Thông chấp thuận chương trình khuyến mại, doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại và gửi quyết định ban hành chương trình khuyến mại về Cục Viễn Thông.
- Trường hợp Cục Viễn thông không chấp thuận chương trình khuyến mại, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại với Cục Viễn Thông.
Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là trước thời hạn doanh nghiệp dự kiến ban hành 10 ngày làm việc

Thời hạn giải quyết Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Công văn do Thủ trưởng doanh nghiệp ký, đóng dấu, trong đó mô tả rõ nội dung chương trình khuyến mại, tên gọi chương trình, thời gian dự kiến bắt đầu áp dụng chương trình khuyến mại…;
2. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 của BTTTT quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.
Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Kết quả thực hiện Văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chương trình khuyến mại
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn