Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Không Hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất Hài lòng
Gửi đánh giá