Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐẠI CHÚNG
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221105-2200
Ngày nộp: 02/11/2022
Ngày hẹn trả: 29/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong