Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Lê Thị Bích Liên
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-230504-4115
Ngày nộp: 28/04/2023
Ngày hẹn trả: 12/05/2023
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả