Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-230606-6391
Ngày nộp: 05/06/2023
Ngày hẹn trả: 16/06/2023
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả