Báo cáo tiến độ xử lý

Đúng hạn

Tiếp nhận

hồ sơ

Đã xử lý

hồ sơ

Đúng hạn

hồ sơ

Quá hạn

hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến
Hồ sơ
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:
Báo cáo số liệu theo quý
báo cáo số liệu theo lĩnh vực
Liên kết
THỐNG KÊ: DVC THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: , DVC THỰC HIỆN TẠI BỘ: , DVC MỨC ĐỘ 4:
Thống kê tổng truy cập: 00151817 Đang online: 1