返回

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. Công chức Trung tâm hành chính công

- Ban Giám đốc

 

Ông Nguyễn Văn Huy

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, thư ký Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm giữ chức Giám đốc

ĐT: 0983 949 020

Email: nvhuy@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kiêm giữ chức Phó Giám đốc.

ĐT: 0905 967 798

Email: nthoai@quangngai.gov.vn

 

Ông Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT: 0914 011 703

Email: vatuan@quangngai.gov.vn

 

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

- Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp

 

Ông Phạm Văn Thanh

Chuyên viên

Phụ trách Bộ Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại

ĐT: 0905 377 882

Email: pvthanh@quangngai.gov.vn

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Lê Thị Xuân

Viên chức, Phụ trách Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

ĐT: 0938 527 713

Email:ltxuan@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Nhân viên

ĐT: 0914 684 559

Email: ntttinh@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Hồng Lân

Nhân viên

ĐT: 0983 515 103

Email: nhlan@quangngai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

2. Công chức, viên chức của các sở, ban ngành

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

Sở Tư pháp

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 4)

Email:btqanh-stp@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Văn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 6)

Email:nvvan-skhdt@quangngai.gov.vn

 

Phạm Vỹ Lượng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 6)

Email:pvluong-skhdt@quangngai.gov.vn

 
 

Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Sở Xây dựng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 8)

Email:nlknghiep-sxd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hương Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 7)

Email:nthlieu-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 7)

Email: nttnhan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Đồng Văn Hiếu

Sở Y tế

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 3)

Email: dvhieu-syt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tịnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 2)

Email: nvtinh-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Trương Tín Dũng

Sở Thông tin và Truyền thông

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 1)

Email: ttdung-stttt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 5)

Email: ntnhuong-snn@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số 5)

Email: ntkdiem-snn@quangngai.gov.vn