Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, công dân Việt Nam ở trung ương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí).
- Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Công dân
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị họp báo bao gồm:
Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:
- Địa điểm họp báo
- Thời gian họp báo
- Nội dung họp báo
- Người chủ trì họp báo
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

Căn cứ pháp lý Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.
Kết quả thực hiện Văn bản
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn