Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở của tổ chức kiểm định;
- Qua dịch vụ bưu chính;
- Qua cổng dịch vụ công.
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định (theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT);

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức kiểm định thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp bằng văn bản về việc đã tiếp nhận hồ sơ và thông báo phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT);

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp phí thẩm định, tổ chức kiểm định tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định (theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT);

- Trường hợp hồ sơ có sự không phù hợp trong quá trình thẩm định, tổ chức kiểm định thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp nêu rõ điểm không phù hợp. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày có thông báo của tổ chức kiểm định, tổ chức, doanh nghiệp phải khắc phục những điểm không phù hợp và nộp lại hồ sơ cho tổ chức kiểm định để tiếp tục thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định trong mười (10) ngày. Trường hợp không nộp hồ sơ khắc phục đúng thời hạn, tổ chức kiểm định có quyền từ chối tiếp tục thẩm định, không phải hoàn lại phí thẩm định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT).

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nộp phí thẩm định theo quy định
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị kiểm định (theo quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT);
- Kết quả đo kiểm được lập bởi đơn vị đo kiểm quy định tại Điều 4 của Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT;
- Các tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (trong trường hợp kiểm định lần đầu).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện Không có.Căn cứ pháp lý
Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện;
Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm định
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện   -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn