Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN GALAXY
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-220524-0080
Ngày nộp: 23/05/2022
Ngày hẹn trả: 14/07/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong