Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Hộ kinh doanh Trần Lưu Kim
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221115-2558
Ngày nộp: 14/11/2022
Ngày hẹn trả: 22/11/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong