Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Mã Biên nhận : 000.00.22.G14-221115-3665
Ngày nộp: 15/11/2022
Ngày hẹn trả: 24/11/2022
Nộp tại: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả